Decreet leerlingenbegeleiding: Onderwijsloopbaanbegeleiding

Het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan heeft tot doel de leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen het onderwijs, een opleiding en de arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten.


• aanbod leren kennen van de mogelijkheden van secundair onderwijs
• als klasleerkracht een actueel zicht hebben op de studiemogelijkheden
• samen met ouders een gericht traject zoeken i.f.v. overgang naar volgend niveau
• organiseren van infoavonden voor ouders
• sterktes op Baso-fiche een plaats geven
• begeleiden van specifieke leerlingen/ ouders in het proces
• binnen het leerplan gericht doelen kunnen selecteren i.f.v. vervolgonderwijs
• werken met een positieve oriëntering
• op stap naar het secundair
• bruggen bouwen (K3-L1)
• peuterinstuif
• klas overschrijdende werking in lager en met/ in het kleuter
• voorbereidend lezen en schrijven
• kinderen leren omgaan met hulpmiddelen i.f.v. zelfsturend en zelfredzaam maken
• differentiatie in huistaken, toetsen (zorgtoetsen), …
• doelen selecteren i.f.v. vervolgonderwijs
• aparte leerlijnen => apart rapport
• inzetten op ontdekken van talenten en interesses
• inzetten op de kennis van hoogbegaafde kinderen
• extra ondersteuning voor leerlingen met keuzemoeilijkheden
• als leerkracht aandacht hebben voor klasmanagement
• professionalisering
• input vanuit externe hulpverleners die kinderen begeleiden
• leren kiezen (via keuzebord, hoekwerking, …)
• huiswerkbeleid
• bijhouden van relevante info
• zorgoverleg
• inbouwen van kind- en oudercontacten
• overgangsgesprekken
• leerkrachtencontact
• visie op evalueren en duidelijke afspraken rond rapporteren
• integreren van innerlijk kompas naar andere leergebieden
• zelfevaluatie
• teamteachen
• blok zelfstandig werk en duowerk