Decreet leerlingenbegeleiding: Psychisch en sociaal functioneren

Het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren heeft tot doel het welbevinden van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene.

• hulpmiddelen voorzien
• aangepaste materialen (schaar linkshandigen, ….)
• aandacht voor uitbouw onderlinge relaties (bv. Leerkracht – ll., zachte landing, ...)
• omgaan met conflicten
• kindcontact 
• de mogelijkheid voorzien om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon
• sociogram maken
• boerderij- en bosklassen
• sportweek, sportdag, uitstappen
• schoolfeest, Halloweentocht, filmavond
• oudercomité, schoolraad
• jaarthema
• verjaardagen vieren
• samen zingen
• inzet brugfiguur
• samenwerking met therapeuten
• seksuele opvoeding
• kindje van de dag
• opbouwende feedback
• oplossingsgericht, positief alternatief aanbieden
• kinderen zelfredzaam en zelfsturend maken
• school- en klasafspraken
• vaste structuur (dagschema aanbieden + voldoende variatie)
• aandacht voor klassfeer, groepsdynamiek
• procedure rond problematische afwezigheden opzetten
• toezicht, animatie, materiaal, … op de speelplaats
• slaapklasje (kinderclub)
• afspraken rond gebruik thuistaal
• werken aan diversiteit als een normaal gegeven
• aandacht voor integratie van kinderen en ouders bij alle activiteiten
• aandacht voor andere culturen, godsdiensten + onze eigen cultuur
• extra muros
• sponsorloop
• gezelschapspelen
• speelbakken over de middag
• modderkeuken
   kleine wieltjes